☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie

Niedziela 16.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy.
W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego.

Podanie, zawiadomienie, wniosek itp. powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wSławnie, które należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a lub za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z art. 64 § 1 w/w ustawy – jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zmianie osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na opracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie drukach. Druki dostępne są w sekretariacie Inspektoratu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka "Informacje -> Druki do pobrania”.

Sprawy załatwiane są poprzez wydanie decyzji administracyjnych, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych bądź pismem (odpowiedzią) w przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wydawane są również postanowienia.

Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu, są rejestrowane w książce kancelaryjnej.

Po zarejestrowaniu, sprawy przekazywane są do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do dekretacji, a następnie zgodnie z adnotacją do poszczególnych pracowników Inspektoratu, do których należy załatwienie sprawy.

Na przeglądanej korespondencji, przewidzianej do załatwienia przez poszczególnych pracowników umieszcza się dyspozycje dotyczące np.: sposobu załatwienia sprawy, terminu lub inne adnotacje.

Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnie bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Pracownik inspektoratu przygotowuje projekt pisma, które wraz z aktami sprawy przedkłada Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Sławnie, który sprawdza prawidłowość planowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami prowadzącemu pracownikowi. Następnie sporządza się czystopis i przedstawia go do podpisu.
Po podpisaniu czystopisu wraz z odpowiednią ilością kopii, pismo przekazuje się do sekretariatu celem wysłania do adresatów. Pisma podpisane wysyła się w dniu ich podpisania.

Jeżeli załatwianie sprawy w określonym, w Kodeksie postępowania administracyjnego, terminie nie jest możliwe, postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

O stanie prowadzonej sprawy, strony mogą uzyskać informację w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie.

Wytworzył:
Udostępnił:
admin admin
(2014-02-20 14:08:18)
Ostatnio zmodyfikował:
admin admin
(2014-02-20 14:13:16)
 
liczba odwiedzin: 228199

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X